Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky MIRO GLOVES s.r.o.

Základní údaje:

MIRO GLOVES s.r.o.
IČ: 01652265
Se sídlem: Rašínova 103/2, 602 00 Brno
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948
Provozovatel obchodu a dodavatel zboží – prodávající:

MIRO GLOVES s.r.o.
IČ: 01652265
DIČ: CZ01652265
Se sídlem: Rašínova 103/2, 602 00 Brno
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948
e-mail: office@silvernite.eu
Bankovní spojení: 1115352/0100
datová schránka: ejyupyx
Všeobecné obchodní podmínky MIRO GLOVES s.r.o. platné a závazné ke dni 01.12.2020.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti MIRO GLOVES s.r.o., upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím – společností MIRO GLOVES s.r.o., a to zejména v rámci prodeje antibakteriálního oblečení SILVERNITE®, kašmírového a vlněného oblečení EXQUISIV® a ostatních produktů nabízených společností MIRO GLOVES s.r.o.

I. Základní ustanovení

1.1.Všeobecné obchodní podmínky společnosti MIRO GLOVES s.r.o., upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb. v platném znění práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu níže uvedeného. Kupní smlouva vzniká mezi kupujícím a společností MIRO GLOVES s.r.o., jako prodávajícím, při prodeji antibakteriálního oblečení SILVERNITE, kašmírového a vlněného oblečení EXQUISIV®  a ostatních produktů, nabízených společností MIRO GLOVES s.r.o., k prodeji, a to prostřednictvím internetových obchodů na adrese www.silvernite.cz. Tedy prodej je prováděn prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, kdy je tento provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.silvernite.cz.

1.2.Prodávající je společnost MIRO GLOVES s.r.o., IČO: 01652265, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948, email: office@silvernite.eu (dále také jako "Prodávající").

1.3.Kupujícím je fyzická, spotřebitel nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako "Kupující" nebo „Zákazník“). Spotřebitel dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění je „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako "Spotřebitel").

1.4.Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy a oděvní doplňky.

1.5.Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.6.E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.silvernite.cz

1.7.Právní vztahy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická nebo fyzická podnikající osoba na straně Kupujícího, řídí se tyto vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažená v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.8.Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, resp. je uveden samostatně na www stránkách prodávajícího www.silvernite.cz, a potvrzuje, že se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem řádně seznámil. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a má možnost se jak s těmito obchodními podmínkami, tak s reklamačním řádem, seznámit.

1.9.Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.10.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím.

1.11.Nákup zboží ze strany Zákazníka mu nezakládá právo užívat či jiným způsobem nakládat s právy duševního vlastnictví Prodávajícího nebo ostatních subjektů, jejichž zboží je Prodávajícím nabízeno k prodeji.

1.12.Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. V případě sporů ve znění mezi verzí kupní smlouvy v českém jazyce a jejím případným cizojazyčným překladem je rozhodující znění smlouvy v českém jazyce.

1.13.Kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a odeslána ve formě faktury Kupujícímu po provedení platby a dodání zboží Kupujícímu. Společně s objednaným zbožím bude Kupujícímu odeslán dodací list, který bude odpovídat provedené objednávce.  Faktura není přístupná třetím subjektům. Udělí –li Kupující třetí osobě svolení k nahlédnutí do archivované kupní smlouvy a podkladů s ní souvisejících, je tato pověřená třetí osoba oprávněna k nahlédnutí do výše uvedených dokumentů. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího formou emailu zaslaného na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

1.14.Prodávající si vyhrazuje právo všeobecné obchodní podmínky měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  Změněné všeobecné obchodní podmínky Prodávající vyhlásí na internetových stránkách: www.silvernite.cz, stejně jako ve svých provozovnách, pokud budou zřízeny.

1.15.Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

II. Kupní smlouva:

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky výše uvedené. Řádným vyplněním a odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím e-shopu činí kupující prodávajícímu návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je pro kupujícího závazná okamžikem odeslání. Odesláním objednávky kupující vysloveně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a s Reklamačním řádem, které jsou nedílnou součásti Kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vpisuje – vložil, kdy má kupující možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí objednávku elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce. Potvrzením objednávky prodávajícím na email kupujícího je kupní smlouva uzavřená. Prodávající zašle společně s emailem, který bude obsahovat potvrzení přijetí objednávky od kupujícího, jako přílohu i tyto všeobecné obchodní podmínky, a to vše na kontaktní email, který bude do objednávky zadán.

2.3. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoli před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodu na straně třetích subjektů dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo se již zboží nevyrábí a/nebo již zboží není prodáváno a/nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a/nebo vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím. Kupující bere na vědomí a prodávající jej upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud je zde oprávněná pochybnost o skutečné identitě kupujícího a/nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo o ceně. Pokud již uhradil kupující celou nebo část kupní ceny, bude mu tato vrácena v uhrazené výši. 

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačního prostředku na dálku při uzavírání smlouvy, jak jsou výše uvedeny. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení atd.) si hradí Kupující zcela sám.

2.5. Na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. převzetí zboží a jeho uhrazení vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad v elektronické podobě. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Prodávající zašle Kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek, na kterých je provozován e-shop, nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jeho určením. Všechna práva k obsahu www stránek, na kterých je umístěný e-shop jsou vyhrazená pouze Prodávajícímu a Kupující není oprávněn s těmito právy jakkoli disponovat nebo je porušovat. Pouze prodávající je oprávněn obsahem www stránek, na kterých je e-shop umístěn disponovat a měnit jej a pouze jemu náleží veškerá práva k obsahu www stránek s e-shopem a samotný e-shop.

2.7. Informace o Zboží skladem je pouze orientační, jelikož stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován a v návaznosti na realizované prodeje a informace o nedostupnosti Zboží se mohou na e-shopu objevit s časovou prodlevou.

III. Kupní cena a platební podmínky

3.1.Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny.

3.2.Cena zboží je uvedena v internetovém katalogu na stránkách www.silvernite.cz a odpovídá ceně, která je zde uvedena v době objednání výrobku a je pro Kupujícího závazná. Všechny tyto uvedené ceny jsou konečné včetně DPH. Potvrzením a odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že je s výše uvedenými cenami Prodávajícího seznámen a souhlasí s nimi. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu i náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě, kdy Kupující objedná 1 ks zboží, se ke kupní ceně specifikované výše připočítává cena za dopravu a balné, jejíž výše je určena způsobem přepravy, resp. dle sazebníku zvoleného přepravce Kupujícím. Přepravní podmínky a sazebník jednotlivých možností přepravy jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek. V případě objednání více kusů zboží, se cena za dopravu nepřipočítává ke všem objednávaným kusům zboží, ale dle výše uvedeného pravidla v tomto odstavci, tj. k jednomu kusu objednaného zboží. Tato podmínka však neplatí v případě, pokud Kupující požaduje, aby objednané zboží bylo zasláno na více určených adres.

3.3.Kupující má tyto níže uvedené možnosti platby za zboží:

3.3.1.bezhotovostně, bankovním převodem ve prospěch účtu Prodávajícího, na č.ú.: 1115352/0100, vedený u Komerční banky, jako Variabilní symbol je nutné uvést číslo kupní smlouvy – objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn až okamžikem připsání dané částky na účet Prodávajícího. V případě neuvedení variabilního symbolu bere Kupující na vědomí, že dodání zboží může být zpožděno, neboť nebude možné identifikovat platbu Kupujícího a Kupující je povinen v takovém případě neprodleně kontaktovat Prodávajícího.

3.3.2.tzv. "na dobírku", k ceně zboží je přičtena položka dle sazebníku. Kupující hradí kupní cenu v hotovosti při převzetí Zboží od dopravce, přičemž úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

3.3.3.bezhotovostně on-line platební kartou přes platební bránu Comgate

3.4.V případě, že Kupující požaduje dodání většího množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si Prodávající právo požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtená.

3.5.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Zboží je Prodávajícím Kupujícímu odesláno nejdříve po připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

IV. Odstoupení od smlouvy

4.1.Kupující je oprávněn objednávku zrušit do 12 hodin od jejího odeslání, a to prohlášením o zrušení objednávky zaslaným na kontaktní elektronickou adresu Prodávajícího: office@silvernite.eu. Zrušením objednávky ve lhůtě dle předchozí věty zaniká závaznost objednávky pro Kupujícího a byla-li již uzavřena Kupní smlouva postupem dle čl. 2.2. těchto Obchodních podmínek ruší se Kupní smlouva od počátku.

4.2.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Spotřebitele, se řídí ustanoveními § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kde je tento nárok Spotřebitele zakotven. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem, z.č. 89/2012 Sb. v platném znění, nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

4.3.Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku č 89/2012 Sb. bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží na základě uzavřené kupní smlouvy, resp. do 14 dnů od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje Prodávajícího písemně, formou doporučeného dopisu, na adresu: MIRO GLOVES s.r.o., Borová 275, 56982 Borová u Poličky. V tomto dopise uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením identifikačního čísla objednávky, kopii faktury, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K uplatnění odstoupení od smlouvy po uplynutí výše uvedené lhůty, nebude Prodávající přihlížet. Odstoupení musí být Prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží Kupujícím.

4.4.Spotřebitel nemůže, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, odstoupit od smluv:

-o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení,

-o dodávce zboží nebo služeb jejíchž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.5.V případě odstoupení od smlouvy, je Kupující povinen navrátit Prodávajícímu zakoupené zboží v původním stavu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

4.6.Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacené finanční částky do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Peněžní prostředky budou Kupujícímu vráceny bezhotovostně na účet určený Kupujícím a neurčí-li Kupující takový účet v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce, vrátí Prodávající peněžní prostředky na účet, ze kterého mu byly zaplaceny v případě bezhotovostní úhrady nebo poštovní poukázkou na adresu Kupujícího v případě, že kupní cena byla placena v hotovosti a kupující nesdělil bankovní spojení pro vrácení peněžních prostředků. Kupní cena bude vrácena mimo částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízených prodávajícím. Kupující je povinen vrátit zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

4.7.Při vrácení zboží je Kupující povinen doložit doklad o koupi zboží. Bez tohoto dokladu nebude možné vrácení peněz.

4.8.Není výslovně možné zasílat vrácené zboží „na dobírku“. Takto zaslané zboží není povinen Prodávající přijmout.

4.9.Náklady na vrácení zboží nese plně Kupující. Náklady spojené s prvotním dodáním zboží Kupujícímu vrátí Prodávající Kupujícímu společně s kupní cenou. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, která Prodávající nabízí.

4.10.Je-li v rámci akce např. "3+1", společně se třemi (původně koupenými kusy) kusy poskytnuta Kupujícímu sleva na čtvrtý kus zakoupeného zboží, je poskytnutí této slevy mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřeno s rozvazovací podmínkou, že dojde-li byť jen k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, je Kupující povinen doplatit cenu zakoupeného zboží před slevou nebo Prodávajícímu vrátit zboží, na které byla sleva poskytnuta. Tedy bude Kupující povinen vrátit Prodávajícímu veškeré plnění, které bude poskytnuto ve formě slevy za nákup určitého množství zboží, tedy doplatí u všech zakoupených kusů zboží plnou cenu bez slevy, nebo vrátí zboží, které bylo poskytnuto jako zboží nad rámec objednávky v akci jako sleva nebo jakoukoli jinou formou.

4.11.Ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně dárků například. Pokud to již není možné (například bylo zboží v mezidobí zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, muže prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu dle § 1833 občanského zákoníku. Toto zboží musí být vráceno jako nepoužité a v původním stavu, tedy ve stavu v době dodání a bez praní a jakéhokoli použití ze strany Kupujícího. Jinak nebude možné od smlouvy dle tohoto ustanovení odstoupit.

V. Dodací podmínky

5.1.Dodání zboží dle objednávky bude probíhat dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího, a to v co nejkratší době, v obvyklé době níže specifikované.

5.2.Jakmile Prodávající obdrží od Kupujícího jeho objednávku, resp. od potvrzení objednávky Kupujícímu ve formě potvrzujícího emailu od Prodávajícího začíná běžet lhůta určená pro dodání zboží. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního klidu a státní svátky a také doba určená na přepravu zboží. Vzhledem k tomu, že přeprava není prováděna Prodávajícím, není možné nikterak ovlivnit její délku trvání.

5.3.Dodáním produktu se rozumí předání k přepravě, jejíž způsob byl zvolen Kupujícím.

5.4.Obvyklá doba dodání od potvrzení objednávky až po odeslání na adresu Kupujícího, činí až 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací doba delší.

5.5.Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v jeho objednávce.

5.6.Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

5.7.Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

VI. Přepravní podmínky

6.1.Kupující si může zvolit způsob přepravy zboží dle níže nabízených možností:

Doprava po ČR:

6.1.1.Dodání prostřednictvím dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., kdy poštovné a balné činí 99,-Kč, doběrečné 25,-Kč.

Doprava na Slovensko:

6.1.2.Dodání prostřednictvím dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., kdy poštovné a balné činí 192,-Kč 

6.2.Náklady na dopravu zboží se liší podle způsobu dopravy. Způsob dodání si volí Kupující v rámci své objednávky sám. Možný způsob dopravy včetně ceníku je uveden výše v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

6.3.Prodávající splní povinnost dodat zboží Kupujícímu okamžikem, kdy předá zboží dopravci za účelem dodání zboží kupujícímu.

6.4.Kupující je povinen zboží převzít. Pokud Kupující zboží dodané na dodací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Kupující je povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které Prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním Zboží dle objednávky Kupujícího.

6.5.Je-li z důvodů na straně Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.Prodávající doporučuje, aby při převzetí zboží od přepravce Kupující důkladně zkontroloval zboží, a to bezprostředně po jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

6.7.Podepsáním dokladu o převzetí zásilky od přepravce souhlasí Kupující s převzetím zboží a zároveň tím potvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Z těchto důvodů je nevyhnutné před podpisem pečlivě zkontrolovat obal zásilky.

6.8.Nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím nebo okamžikem, kdy Kupující neoprávněně odmítl Zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí Zboží.

6.9.Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho převzetí Kupujícím a uhrazení kupní ceny v plné výši.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

7.1.Při prodeji zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Při prodeji spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě této smluvní, tedy prodloužené záruky Prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Pokud záruční list – potvrzení neexistuje, slouží jako záruční list – potvrzení daňový doklad – faktura. Doba pro uplatnění odpovědnosti za vady začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím a u záruky dnem uvedeným v písemném potvrzení – záručním listě.

7.2.Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do České republiky. Záruční doba uvedená výše je určená pouze pro spotřebitele, nikoli pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.3.Prodávající doporučuje, aby před prvním použitím Kupující důrazně prostudoval záruční podmínky, podmínky odpovědnosti za vady, a to včetně českého návodu na obsluhu a taktéž se těmito pokyny důsledně řídil. Pokud by tak neučinil, vystavuje se tak nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého reklamačního práva plynoucího z odpovědnosti Prodávajícího za vady. V souladu s ustanovením § 2104 občanského zákoníku tedy Kupující dle možností prohlédne zboží co nejdříve po jeho převzetí (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

7.4.Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží nebo jeho dílu způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze jí ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, IČ. a sídlo. Pokud je poskytovaná delší než doba 24 měsíců od převzetí určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.).

7.6.Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc (zboží) nemá při převzetí vady. Tímto se rozumí to, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.7.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.8.Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu s Kupní smlouvou a údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit jsou podrobněji upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího. Reklamační řád obsahuje rovněž pravidla, která je nutné dodržovat při užívání Zboží, aby nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení či poškození.

7.9.Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem Prodávajícího.

VIII. Ochrana a zpracování osobních údajů

8.1. Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami uvedenými ve stejnojmenném dokumentu zveřejněném v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách společnosti https://www.silvernite.cz.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.2.Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivovaná Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.3.Vznikne-li mezi Prodávajícím a Kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Kupující se může pro svou stížnost obrátit na Českou obchodní inspekci. Ústřední inspektorát - oddělení ADR; Štěpánská 15; 120 00 Praha 2;      E-mail: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz.

9.4.Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: MIRO GLOVES s.r.o., Borová 275, 569 82 Borová u Poličky, adresa elektronické pošty: office@silvernite.eu.

9.5.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12. 2020. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně změnit, a to s účinností změny Obchodních podmínek ode dne jejího zveřejnění na webových stránkách e-shopu.