Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Reklamační řád

Reklamační řád MIRO GLOVES s.r.o.

Základní údaje:

MIRO GLOVES s.r.o.

IČ: 01652265

Se sídlem: Rašínova 103/2, 602 00 Brno

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží – prodávající:

 

MIRO GLOVES s.r.o.

IČ: 01652265

DIČ: CZ01652265

Se sídlem: Rašínova 103/2, 602 00 Brno

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948

e-mail: office@silvernite.eu

Bankovní spojení: 1115352/0100

datová schránka: ejyupyx

Reklamační řád MIRO GLOVES s.r.o. platný a závazný ke dni 01.12.2020.

 

Tento reklamační řád společnosti MIRO GLOVES s.r.o., upravuje vztahy mezi kupujícím a prodávajícím – společností MIRO GLOVES s.r.o., a to zejména v rámci reklamace antibakteriálního oblečení SILVERNITE®, kašmírového a vlněného oblečení EXQUISIV® a ostatních produktů nabízených společností MIRO GLOVES s.r.o.

 

I. Základní ustanovení

1.1.Prodávající je společnost MIRO GLOVES s.r.o., IČO: 01652265, se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948, email: office@silvernite.eu (dále také jako "Prodávající").

1.2.Kupujícím je fyzická, spotřebitel nebo právnická osoba, odlišná od Prodávajícího na druhé straně smluvního vztahu (dále také jako "Kupující" nebo „Zákazník“). Spotřebitel dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění je „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ (dále také jako "Spotřebitel").

1.3.Zboží: movité věci, které jsou předmětem kupní smlouvy, zejména oděvy a oděvní doplňky.

1.4.Kupní smlouva: smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je povinnost Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a povinnost Kupujícího Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

1.5.E-shop: internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.silvernite.cz

 

II. Základní předpoklady

2.1. Základním předpokladem naplnění užitné hodnoty Zboží je vhodná volba Zboží Kupujícím z hlediska jeho druhu, velikosti a účelu užití, jakož i z hlediska potřeb Kupujícího.

2.2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za nadměrné opotřebení Zboží zapříčiněné výběrem nevhodné velikosti Zboží, která neodpovídá potřebám Kupujícího (důsledky nadměrného namáhání látky).

2.3. Kupující bere na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností Zboží. Životnost Zboží je dána způsobem a intenzitou užívání Zboží. Kupující bere na vědomí, že intenzivním užíváním může dojít k poškození či zničení Zboží běžným opotřebením a to bez ohledu na trvání záruční doby.

2.4. Předpokladem pro zachování dobrého stavu Zboží a jeho dlouhé životnosti je pravidelná a správná údržba. Při údržbě Zboží je nezbytné postupovat dle symbolů uvedených na etiketě či krabičce dodávané spolu se Zbožím a zároveň každý výrobek na e-shopu www.silvernite.eu má v popisu návod na péči o výrobek a tímto je potřebné se u konkrétního výrobku řídit a dodržovat pokyny. Jinak nebude možné případné reklamaci vyhovět.

 

III. Základní ustanovení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží

3.1. Vadou Zboží se rozumí zejména vada použitého materiálu nebo vada způsobená nesprávným technologickým postupem při výrobě či použitím nesprávné či nevhodné technologie výroby.

3.2. Kupující bere na vědomí, že za vadu nelze považovat změnu Zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v důsledku opotřebení Zboží běžným užíváním, nevhodným způsobem užití, užitím Zboží k nevhodnému účelu, nevhodnou nebo nedostatečnou údržbou, nadměrnou intenzitou užívání, nevhodným výběrem velikosti Zboží, poškozením či jakýmkoli zásahem ze strany Kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku přirozených změn materiálu, z něhož je Zboží vyrobeno. Kupující bere na vědomí, že při posuzování reklamované vady je nezbytné brát v úvahu rovněž délku a intenzitu používání Zboží.

 

IV. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem

4.1.   Odpovědnost za vady Prodávajícího vůči Kupujícímu, který je Spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho stav. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučuje Prodávající zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s osobou, od které přebírá zásilku. O tomto poškození je Kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak i Prodávajícího. Nevytkne-li Kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Prodávající požadovat náhradu škody, které mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

4.3.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem, za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávané Zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

4.4. Pokud má věc vady nebo nemá vlastnosti, které jsou výše specifikovány nebo jsou popsány v zákoně - § 2161 občanského zákoníku, má Kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad, a není-li to možné, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu Zboží. Není-li takový postup možný, může Kupující od smlouvy odstoupit.

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Pokud jde o vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující právo od smlouvy odstoupit.

Pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má Kupující právo na dodání nového zboží, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Právo z vadného plnění  Kupujícímu ale nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil.

4.5. Vada, která se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co jí Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdání věci Kupujícímu.

4.6. Nejde-li o Zboží použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

4.7. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. U Zboží prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o Zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

4.8. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí Zboží Kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

V. Odpovědnost za vady, záruka ve vztahu vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem

5.1. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží ve vztahu ke Kupujícímu, který není Spotřebitelem, se řídí odpovídajícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 2099 a násl., není-li dále v tomto Reklamačním řádu stanoveno jinak.

5.2. Kupující je povinen prohlédnout Zboží bezodkladně po převzetí Zboží.

5.3. Po řádném a včasném oznámení vady Zboží a bez ohledu na skutečnost, zda je dodáním Zboží s vadami porušena Kupní smlouva podstatným či nepodstatným způsobem, je Prodávající povinen dle své volby odstranit vady Zboží jeho opravou nebo dodat Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné.

5.4. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží jeho opravou nebo nedodá-li Kupujícímu náhradní Zboží za Zboží vadné ani ve lhůtě 30 dnů ode dne včasného oznámení vady Kupujícím, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena ust. § 2100-2112 občanského zákoníku. Vyzve-li Prodávající Kupujícího k převzetí Zboží dle vyřízené reklamace dříve, než je Prodávajícímu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy nebo o požadavku na slevu z kupní ceny, je Kupující povinen převzít Zboží dle vyřízené reklamace, přičemž případné odstoupení od smlouvy je neúčinné a Kupující nemá ani nárok na slevu z kupní ceny.

5.5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit v písemné formě na adresu sídla Prodávajícího, či na e-mailové adrese Prodávajícího office@silvernite.eu, spolu se zasláním Zboží na své náklady.

5.6. Za okamžik oznámení vad se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího písemné oznámení o vadách spolu s reklamovaným Zbožím. Kupující je při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady povinen doručit Prodávajícímu Zboží kompletní, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít Zboží, je-li Zboží znečištěné.

5.7. Práva z odpovědnosti za vady je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Bezdůvodná prodleva s uplatněním práv z odpovědnosti za vady a případné užívání Zboží navzdory objevené vadě může způsobit zhoršení vady Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

VI. Postup při reklamaci

6.1. V případě reklamace vadného zboží ze strany Kupujícího u Prodávajícího, je Kupující oprávněn uplatnit reklamaci v písemné formě na adresu sídla Prodávajícího, či na e-mailové adrese Prodávajícího office@silvernite.eu. Při uplatnění reklamace je Kupující povinen uvést důvod reklamace a veškeré závady, které shledává na reklamovaném zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.2. Kupující je povinen zaslat na adresu Prodávajícího reklamované zboží s veškerým nezbytným příslušenstvím a veškerými náležitostmi, s jakými jej od Prodávajícího převzal včetně kopie dokladu o koupi, ze kterého je zřejmá včasnost reklamace, vyčištěné a hygienicky nezávadné. Prodávající není povinen převzít reklamované Zboží, je-li Zboží znečištěné. Pokud tedy Kupující reklamuje zboží, tak není povinen vrátit zboží s původním obalem, ale pro případ odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od dodání zboží je podmínkou úspěšného odstoupení dodání i původního balení zboží, tedy např. krabička atd.

6.3. Kupující zasílá reklamované zboží na adresu Prodávajícího formou poštovní přepravy, a je povinen učinit taková opatření, aby nebyla na zboží způsobena jakákoliv další škoda, tj. je povinen odesílané reklamované zboží řádně zabalit s ohledem na zvolený způsob a povahu přepravy.

6.4. O převzetí reklamovaného zboží, bude Prodávajícím neprodleně vystaven protokol o reklamaci zboží v písemné podobě – potvrzení o tom, že Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje, jehož kopie bude zaslána Spotřebiteli e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Spotřebitel je povinen v průběhu reklamace na požádání takový protokol předložit Prodávajícímu.

6.5. Lhůta pro vyřízení reklamace začne běžet ode dne převzetí zboží Prodávajícím, resp. ode dne vystavení protokolu o reklamaci – potvrzení o uplatnění odpovědnosti za vady.

6.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodli na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupená. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající.

6.7. V případě oprávněné reklamace vzniká Kupujícímu právo na náhradu nutných nákladů spojených s uplatněnou reklamací, a to v nutné výši (náklady nutné, které vznikly v souvislosti s reklamací). Náklady reklamace na straně Zákazníka by měly odpovídat druhu a povaze reklamovaného zboží. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud ze strany Spotřebitele se nejednalo například o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.).

6.8. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

-  poškozením zboží při přepravě (povinnost poškození zboží řešit s dopravcem IHNED při převzetí zboží). Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat jak přepravní společnost, tak Prodávajícího,

-  porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,

-  neodborným zacházením, nebo pokud je poškození zboží způsobeno Kupujícím

-  zboží bylo poškozeno živly,

-  pokud zboží bylo podáno k reklamaci pozdě, tzn. že výrobek či zboží bylo používáno Zákazníkem i přes zjištěnou vadu dále,

-  zboží mělo vadu před převzetím Zákazníkem a tento o vadě věděl již před převzetím zboží.

6.9. V případě, že došlo k výměně zboží na základě reklamace Kupujícího nebo na základě uplatněných vad zboží, nevztahuje se již na toto nově dodané zboží právo na odstoupení ze strany Kupujícího ve lhůtě 14 dnů od dodání nového zboží, kdy tato lhůta se vztahovala pouze u prvotně dodané zboží dle závazné objednávky Kupujícího.

6.10. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Tedy se do záruční doby nezapočítává doba vyřízení reklamace, a to do doby, kdy byl Kupující povinen Zboží převzít. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání.

6.11. Pro případ zamítnut reklamace Prodávající Spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určení k provedené opravy.

6.12. V případě, že došlo k výměně zboží na základě reklamace Kupujícího nebo na základě uplatněných vad zboží, sdělí Prodávající Kupujícímu na e-mail termín zaslání Zboží dle vyřízené reklamace. To neplatí, pokud před uplynutím této lhůty Prodávající sdělí Kupujícímu, že reklamace ve lhůtě dle čl. 6.11. tohoto Reklamačního řádu vyřízena nebude.

6.13. Kupující bere na vědomí, že je povinen převzít si zboží zaslané Prodávajícím Kupujícímu po vyřízení reklamace. Pokud by nastala situace, že si Kupující nepřevezme Zboží, které je zasláno Kupujícímu po vyřízení reklamace, zavazuje se Prodávající zaslat Kupujícímu ještě jednou zboží, které mu má předat po vyřízení reklamace. Toto druhé zaslání ale již bude na náklady Kupujícího. Pokud by se ani při druhém pokusu nepovedlo zboží dodat Kupujícímu po reklamaci, tak již není Prodávající povinen Kupujícímu toto zboží zasílat a je oprávněn Kupujícímu naúčtovat náklady na uskladnění zboží po reklamaci. Náklady budou odpovídat nákladům v místě a čase obvyklým.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Kupující je oprávněn obrátit se se stížností či s návrhem na řešení sporu s prodávajícím mimosoudní cestou na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým a kontrolním orgánem státní správy. Podrobné informace o  kontrolních pravomocích České obchodní inspekce lze nalézt na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

7.2. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

7.3. Kupující, který je Spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.4. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. prosince 2020. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.