Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů - GDPR

Základní údaje:

MIRO GLOVES s.r.o.

IČ: 01652265

Se sídlem: Rašínova 103/2, 602 00 Brno

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží – prodávající:


MIRO GLOVES s.r.o.

IČ: 01652265

DIČ: CZ01652265

Se sídlem Rašínova 103/2, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78948

e-mail: office@silvernite.eu

Bankovní spojení: 1115352/0100

datová schránka: ejyupyx

GDPR platné a závazné ke dni 01.12.2020.


Při zpracovávání osobních údajů se Prodávající řídí právními předpisy, zejména obecnými nařízeními EU o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Správcem Vašich osobních údajů je vždy společnost MIRO GLOVES s.r.o., které jste tyto údaje poskytli nebo která je získala k naplnění více účelů nebo jednoho.

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytnout profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše produkty zajímají.

Zpracováváme zejména tyto údaje:

Základní údaje: identifikační údaje, zejména tedy jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, vyobrazení Vašeho podpisu, IČO, adresa sídla, IČO sbíráme v rozsahu, jak nám stanoví zákon.

Kontaktní údaje: email, adresa vašeho profilu na sociálních sítích, telefonní číslo

Vaše údaje zpracováváme v tom rozsahu, který je pro příslušný účel nezbytný.  Mezi účely zpracovávání údajů patří následující kategorie:

-Identifikace a autenticita klienta: zde je potřebné znát základní údaje, které nařizuje zákon o praní špinavých peněz.

-Příprava smlouvy na žádost Kupujícího: shromažďujeme a zpracováváme pouze data, která jsou potřebná pro návrh naší smlouvy, tedy jméno a příjmení, kontaktní údaje

-Používání produktů a služeb: Objednáním zboží dochází ze strany Prodávajícího k zpracování údajů Kupujícího. Jedná se o základní údaje, údaje o produktech a službách a geolokační údaje.

Jak dlouho uchováváme údaje?

Tyto údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu.  Uchováváme je 10 let z důvodu archivační povinnosti, kvůli povinnosti obezřetnosti a náležité odborné péče, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty, pak dalších 10 let. Při nakládání s vašimi údaji ctíme pravidla datové minimalizace. Podle zákona o DPH jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s podrobnými údaji vztahující se k poskytovaným vybraným službám 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Vedle uvedených pravidel archivace uchováváme většinu údajů déle s ohledem na naše povinnosti k obezřetnosti a odborné péči, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudních nebo správních řízeních.

Údaje, které zpracováváme s vašim souhlasem, používáme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen.

Předávání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem,  je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud od Vás osobní údaje žádáme, tak jejich předání je povinné, jedná se typicky o identifikační údaje, které potřebujeme k uzavření a plnění smlouvy.

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi také údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků a i údaje od třetích stran.

Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze v případě, že nám to ukládá zákon, kdy jsme vaše data povinni předávat různým státním a mezinárodním orgánům, vždy se tak děje ale za zákonných podmínek.

Vaše práva jsou následující:

Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, přenos údajů, takový i další práva, pokud se domníváte, že zpracovávání není v pořádku. Máte právo podat námitku proti zpracovávání osobních údajů. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Máme právo požadovat přiměřený poplatek za Vaší žádost nebo jí odmítnout, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený. Vaše práva můžete uplatnit emailem s vaším elektronickým podpisem nebo zaslat žádost písemně s vašim úředně ověřeným podpisem.  V podaných žádostech je potřeba uvést vaše identifikační údaje, jako je rodné číslo nebo datum narození.  Pro odpověď na Vaši žádost zvolíme písemnou formu.

Máte právo chtít potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají a přehled těchto údajů od nás získat. Můžete se dotázat i na účel jejich zpracovávání, kategoriích, plánované době uložení, ze kterého zdroje údaje máme a s kým je sdílíme, o vašich právech na opravu, výmaz údajů, omezení jejich zpracovávání, možnosti vznést námitku u nás nebo podat stížnost u dozorového úřadu. Můžeme vás požádat o upřesnění, o jaké údaje nebo druh informací máte zájem.

Pokud je potřebné vaše údaje opravit, rádi tak učiníme na Vaši žádost.

Máte právo na výmaz vašich údajů v těchto případech:

-Údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je o vás shromáždili

-Údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, který jste odvolal/a a my tyto údaje nemůžeme zpracovávat na základě jiného právního důvodu

-Vznesl/a jste námitku proti zpracovávání na základě oprávněného zájmu nebo veřejných zájmů nebo za účelem přímého marketingu,

-Zpracovávání je nelegální

-Výmazem musíme splnit naší právní povinnost

-Údaje jsme shromáždili s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu dítěte

Výmaz nemůžeme provést:

-Ke splnění právní povinnosti nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu

-Pro archivační účely ve veřejném zájmu, nebo pro historický nebo vědecký výzkum, pokud z těchto důvodů není možné právo výmazu poskytnout

-Pro zajištění a uplatnění právních nároků

-Pro jiný účel, který je s původním účelem slučitelný.

Můžete také zpracování osobních údajů omezit:

-Pokud uplatňujete právo na opravu po dobu, než ověříme přesnost údajů

-Zpracování je protiprávní

-Tyto osobní údaje pro příslušné účely nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro zajištění a uplatnění právních nároků

-Pokud uplatňujete námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo na veřejných zájmech, po dobu, než tyto údaje ověříme.

Nesouhlasíte s našim právem zpracovat vaše osobní údaje? Tak můžete vznést námitku.

-A to na základě tvrzených oprávněných zájmů nebo veřejnoprávních úkolů nebo činnosti, v tomto případě vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme, že zde existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi právy a svobodami, nebo pro zajištění a uplatnění naších právních nároků

-Pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Pokud chcete své údaje získat, nebo přenést jinam, tak na to máte právo a tyto předat jinému správci za následujících podmínek:

-Jedná se o osobní údaje, které se týkají vás a které jste nám poskytly

-Zpracování je založeno na souhlasu nebo pro účely smlouvy

-Zpracování je prováděno automaticky.

Tyto údaje vám předáme ve strojově čitelném formátu a strukturované. Pokud to bude možné a vy to budete žádat, předáme vaše údaje vašemu správci. Tyto ale nemusíme odeslat, pokud je zpracováváme pro veřejně právní úkol nebo by tam došlo k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob.

Pokud budete chtít odvolat svůj souhlas, tak tento můžete odvolat kdykoli. Odvolání souhlasu nemá vliv na dobu, kdy byl vámi souhlas udělen.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí s tím, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen je bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně. Kupující souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Kupující taktéž výslovně potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl taktéž poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Veškeré údaje a informace poskytnuté Kupujícím Prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné.